Polityka prywatności w przypadku zapisu do newslettera

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
ADMINISTRATOR

Dane przetwarzane będą przez "InterVista" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Cyfrowej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000310253, NIP 851-306-71-66, REGON 32-05-49-451, e-mail: org@jobfest.pl (dalej: Administrator).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane będą w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Administrator potwierdza, że newsletter może zawierać informacje handlowe. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane podane przez Użytkownika, w szczególności jego imię, nazwisko oraz adres e-mail.

ODBIORCY DANYCH

Dane Użytkownika zostaną zapisane w bazie systemu MailChimp i będą przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Administrator zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Dane będą mogły być udostępniane także innym podmiotom, tylko jednakże w zakresie celów, o których mowa powyżej (wysyłka newslettera). Administrator potwierdza, że dane nie będą udostępniane osobom trzecim w innych celach.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Użytkownik jest także uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych - do organu nadzorczego.

Praca w branży

Najczęściej szukane

Praca w mieście

Na stronie: 22